Products

Fish Feeds

दाना उपभोग माछा दानाका बिशेषताहरु माछाको छिटो–छिटो बृद्धि हुन समानुपातिक बृद्धिहुने रोग निरोधक क्षमता बढ्न

Read More

Anamol Cattle

दाना उपभोग गाइ, भैसी, बाख्रा, बुंगुर आदी दानाका बिशेषताहरु समय सापेक्ष पशु श्वस्थ हुन पशुको सन्तुलीत शारिरीक बिकास हुन...

Read More

Anamol–Layer’s -L4

दाना उपभोग लेयर्स दाना दानाका बिशेषताहरु दाना कम खर्चहुने अण्डाको आकारमा एकरुपताहुन अण्डाको कलर राम्रो देखिने सहजै पचाउन सक्ने...

Read More

Anamol–Layer’s -L3

दाना उपभोग लेयर्स दाना दानाका बिशेषताहरु दाना कम खर्चहुने अण्डाको आकारमा एकरुपताहुन अण्डाको कलर राम्रो देखिने सहजै पचाउन सक्ने...

Read More

Anamol–Layer’s -L2

दाना उपभोग लेयर्स दाना दानाका बिशेषताहरु दाना कम खर्चहुने अण्डाको आकारमा एकरुपताहुन अण्डाको कलर राम्रो देखिने सहजै पचाउन सक्ने...

Read More

Anamol–Layer’s -L1

दाना उपभोग लेयर्स दाना दानाका बिशेषताहरु दाना कम खर्चहुने अण्डाको आकारमा एकरुपताहुन अण्डाको कलर राम्रो देखिने सहजै पचाउन सक्ने...

Read More

Anamol–B3 Finisher

दाना उपभोग ब्रोइलर दानाका बिशेषताहरु समानुपातिक बृद्धि हुने दाना पचाउन सजिलो तथा रुचि बढ्ने रोग निरोधक क्षमता बिकास हुने

Read More

Anamol–B2 Grower

दाना उपभोग ब्रोइलर दानाका बिशेषताहरु समानुपातिक बृद्धि हुने दाना पचाउन सजिलो तथा रुचि बढ्ने रोग निरोधक क्षमता बिकास हुने

Read More

Anamol–B1 Starter

दाना उपभोग ब्रोइलर दानाका बिशेषताहरु समानुपातिक बृद्धि हुने दाना पचाउन सजिलो तथा रुचि बढ्ने रोग निरोधक क्षमता बिकास हुने

Read More

Anamol–B0 Prestarter

दाना उपभोग ब्रोइलर दानाका बिशेषताहरु समानुपातिक बृद्धि हुने दाना पचाउन सजिलो तथा रुचि बढ्ने रोग निरोधक क्षमता बिकास हुने

Read More