Fish Feeds

दाना उपभोग

माछा

दानाका बिशेषताहरु

  • माछाको छिटो–छिटो बृद्धि हुन
  • समानुपातिक बृद्धिहुने
  • रोग निरोधक क्षमता बढ्न