Anamol–Layer’s -L4

दाना उपभोग

लेयर्स दाना

दानाका बिशेषताहरु

  • दाना कम खर्चहुने
  • अण्डाको आकारमा एकरुपताहुन
  • अण्डाको कलर राम्रो देखिने
  • सहजै पचाउन सक्ने तथा रुचि बढ्ने