Anamol Cattle

दाना उपभोग

गाइ, भैसी, बाख्रा, बुंगुर आदी

दानाका बिशेषताहरु

  • समय सापेक्ष पशु श्वस्थ हुन
  • पशुको सन्तुलीत शारिरीक बिकास हुन
  • दुध उत्पादन बढ्ने
  • मासु जन्य प्रयोगको लागि पालिने पशुमा मासु उत्पादन बढीहुन