Anamol–B2 Grower

दाना उपभोग

ब्रोइलर

दानाका बिशेषताहरु

समानुपातिक बृद्धि हुने
दाना पचाउन सजिलो तथा रुचि बढ्ने
रोग निरोधक क्षमता बिकास हुने