Anamol–B0 Prestarter

दाना उपभोग

ब्रोइलर

दानाका बिशेषताहरु

  • समानुपातिक बृद्धि हुने
  • दाना पचाउन सजिलो तथा रुचि बढ्ने
  • रोग निरोधक क्षमता बिकास हुने