Vaccines Table

 क्त. सं.  दिन  रोगको नाम  भ्याक्सिन  प्रयोग गर्ने बिधि÷मात्रा
 १  ३–५ दिन  लिचि Nobilis Fav/ IBH/HPV Killed Vaccine  ०.२ मि.ली. छालामुनी
 २  ५–७ दिन  रानीखेत  F1/B1  १ थोपा आँखा वा नाकमा राख्ने
 ३  १२–१४ दिन  गम्बारो IBD Intermediate  १ थोपा आँखा वा नाकमा राख्ने
 ४  १९–२१ दिन  गम्बारो  IBD Intermediate  दुध पाउडर पानीमा मिसाइ दिने
 ५  २५–२८ दिन  रानीखेत  Lasita  दुध पाउडर पानीमा मिसाइ दिने

 

 उमेर  रोग  खोप / ब्याबस्थापन  खोपको तरीका
 १ दिन  मरेक्स  CV 1988+HVT  हृयाचरीमा लगाइन
 २ दिन  आइ. बि.  IB H-120 चुच्चो डुवाउनेर÷आँखामा राख्न
 ३ दिन मरेक्स HVT Freeze dried ०.२ मि.लि. ÷कुखुरा, छालामुनी सुइ
 ५ दिन रानीखेत F1 आँखामा राख्ने
 ७ दिन लिचि Leechi Killed  ०.२५ मि.लि. छालामुनी वा मासुमा सुइ
१० दिन Touching ( ठुडमा डाम्न )
 १२ दिन  गम्बारो Bursine Plus/228 E  आँखामा राख्न
 १८ दिन  गम्बारो  Bursine Plus/228 E  आँखामा राख्न
 २२-२४ दिन  आइ.बि. + रानीखेत  IB+Lasota  पिउने दुध पानीमा
  २८–३०दिन गम्बारो Bursine Plus/228 E पिउने दुध पानीमा
 ३८–४२ दिन सालमोनेला SG–9R (Live) ०.२ मि.लि. /कुखुरा, छालामुनी वा मासुमा सुइ
 ४२–४५ दिन  पक्स  Fowl Pox  पखेटामा खोस्रेर
७–८ हप्ता कोराइजा Fowl Coryza Killed ०.५ मि.लि./१००० कुखुरा
७–८ हप्ता जुका Piperazine ५० मि.लि. छालामुनि वा मासुमा सुइ
८–९ हप्ता रानीखेत R2B ०.५ मि.लि. छालामुनि वा मासुमा सुइ
९–१० हप्ता Debeaking( ठुँड काट्न )
१२ हप्ता पक्स Fowl Pox पखेटामा खोस्रेर
१४ हप्ता आइ.बि. + रानीखेत IB+lasota (boosting) दुध पानीमा
१५ हप्ता जुका Levamisole ०.०८३ ग्रा./के.जी.
१५–१६ हप्ता सालमोनेला Salmonella ०.५ मि.लि. /कुखुरा
१६–१७ हप्ता केराइजा Fowl Coryza Killed ०.५ मि.लि छालामुनी वा मासुमा सुइ
१७–१८ हप्ता आइ.बि. +ND Killed Killed Vaccine ०.५ मि.लि. छालामाुनि वा मासुमा सुइ
१९–२० हप्ता जुका Piperazine ८० मि.लि /१००० कुखुरा