Diseases and Solutions CRD

लक्षणहरु

  •     ख्यार–ख्यार आवाज सुनिन्छ बिशेष गरेर रातिमा बढी सुनिन्छ ।
  •     दानापानी कम खान्छ, कुखुरा झोक्रएको देखिन्छ ।
  •     अन्य रोगको संक्रमण  हुने सम्भावना बढ्छ ।

रोकथाम

 उमेर  ऋौषधिको नाम  मत्रा
 पहिलो हप्ता Neomycin+Doxycydine (Neodox Forte, Binodox etc) or Tiamutin 45%  १ ग्राम प्रति ४ ली. पानीमा लगातार ५ दिनसम्म ०.५ ग्राम प्रति १०० चल्ला बराबर दिनको १ पटक ३ दिनसम्म
तेश्रो हप्ता  Tiamutin 45%  ३ ग्राम प्रति १०० चल्ला बराबर दिनको १ पटक ३ दिन सम्म
 पाँचौ हप्ता  Tiamutin 45%  ५ ग्राम प्रति १०० चल्ला बराबर दिनको १ पटक ३ दिनसम्म